flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція

 

Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

В силу ч.1 ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону.

Згідно  ч.2 ст. 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів в Україні», місцевий загальний суд є судом першої інстанції , розглядає цивільні,  кримінальні, адміністративні  справи,  а  також справи   про   адміністративні правопорушення справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності, у випадках та порядку,  передбачених процесуальним законом.

Підсудність  окремих  категорій  справ  місцевим судам,  а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.

 

Відповідно до ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України

1) захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи  інтересів,  що  виникають із цивільних,  житлових,  земельних, сімейних, трудових відносин;

{ Пункт  2  частини  першої  статті 15 виключено на підставі Закону  N  2453-VI  від  07.07.2010  -  зміни  щодо здійснення   повноважень   Верховного   Суду   України  та  Вищого спеціалізованого  суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ   вводяться   в   дію   після   початку   діяльності  Вищого спеціалізованого  суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ  -  з  1  листопада 2010 року, а щодо передачі до юрисдикції адміністративних судів та вилучення із цивільної юрисдикції спорів з   приводу   призначення,  обчислення,  перерахунку,  здійснення, надання,    одержання    пенсійних   виплат,   соціальних   виплат непрацездатним    громадянам,   виплат   за   загальнообов'язковим державним  соціальним  страхуванням  та  інших  соціальних виплат, соціальних  послуг,  допомоги,  захисту,  пільг,  речового  майна, пайків  або  грошової  компенсації  замість  них  вводяться  в дію одночасно  з  набранням чинності Законом України від 2 грудня 2010 року  N  2748-VI  "Про внесення змін до розділу XII "Прикінцеві  положення"  Закону  України  "Про судоустрій і статус суддів"  щодо передачі справ, пов'язаних із соціальними виплатами" з  урахуванням  положень, зазначених в абзацах 3-8 пункту 1 Закону N 2748-VI від 02.12.2010 }

{ Положення  пункту 2 частини першої статті 15, в редакції Закону N  1691-VI від 18.02.2010, втратили чинність, як такі, що  є  неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 19-рп/2010 від 09.09.2010}

3) інших  правовідносин,  крім  випадків,  коли розгляд таких

справ проводиться за правилами іншого судочинства.

 

2. Законом може  бути  передбачено  розгляд  інших  справ  за правилами цивільного судочинства.

3. Суди  розглядають справи,  визначені у частині першій цієї статті, в порядку позовного, наказного та окремого провадження.

4.  Суди розглядають справи про оскарження рішень третейських судів,  про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських   судів,   про   оспорювання    рішень    міжнародного комерційного арбітражу, а також про визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу.

 

Згідно ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства України

1. Місцевим  загальним  судам   як   адміністративним   судам підсудні:

1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа  місцевого  самоврядування,  посадова  чи  службова особа  органу  місцевого  самоврядування,  крім тих,  які підсудні окружним адміністративним судам;

2) усі  адміністративні  справи  з  приводу  рішень,  дій  чи бездіяльності   суб'єктів   владних   повноважень  у  справах  про притягнення до адміністративної відповідальності;

{ Пункт  3  частини  першої  статті 18 виключено на підставі Закону  N  1691-VI від  18.02.2010 - зміну визнано неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду N 19-рп/2010 від 09.09.2010}

4)  усі  адміністративні  справи  щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення,  призначення, перерахунку,  здійснення,  надання,  одержання  пенсійних  виплат, соціальних   виплат   непрацездатним   громадянам,    виплат    за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням,  виплат та пільг дітям війни,  інших соціальних  виплат,  доплат,  соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;

5)   адміністративні   справи   з   приводу  рішень,  дій  чи бездіяльності   державного  виконавця  чи  іншої  посадової  особи державної  виконавчої  служби  щодо  виконання ними рішень судів у справах, передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті;

6)  адміністративні  справи  щодо  примусового  повернення  в країну  походження  або  третю  країну  та  примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі території України.

 

Юрисдикція місцевого загального суду охоплює всі кримінальні справи.

 

Також до компетенції місцевих загальних судів віднесено розгляд справ про адміністративні правопорушення. Завданням Кодексу України про адміністративне правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством.